I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) platia pri nákupe tovarov na webovej stránke www.hoseman.eu, prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť MM stavby sk, s r. o., so sídlom Cabaj 202, PSČ: 95117 Cabaj-Čápor, IČO: 47005688, DIČ: 2023701383, IČ DPH: SK 2023701383, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

2. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a telefónne číslo je +421 904 309 587. Tieto údaje sa môžu priebežne aktualizovať.

3. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi spoločnosťou MM stavby sk, s.r.o. ako predávajúcim tovaru, resp. poskytovateľom služby na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, bližšie vymedzujú ich vzájomné práva a povinnosti.

II. Vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke www.hoseman.eu – spoločnosť MM stavby sk, s.r.o.

2. Kupujúcim sa rozumie podnikateľ a to právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, alebo fyzická osoba nepodnikateľ.

3. Objednávkou tovaru sa rozumie odoslaný elektronický formulár na webovej stránke www.hoseman.eu, obsahujúci všetky požadované informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky na webovej stránke www.hoseman.eu.

4. Tovarom sa rozumejú produkty nachádzajúce sa v ponuke spoločnosti MM stavby sk, s.r.o. pre nákup tovarov prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.hoseman.eu.

5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady na výrobku.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky vykomunikované objednávky podané prostredníctvom mailovej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim sú záväzné. Potvrdením a vystavením faktúry kupujúci bez akýchkoľvek výhrad potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutom a zároveň objednávateľ vzal na vedomie spracúvanie svjoich osobných údajov bez potreby udelenia súhlasu v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade, ak k týmto údajom pribudne ďalší údaj, kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito VOP.

2. Pri objednávke vyberie zákazník tovar a / alebo službu z ponuky predávajúceho, vyplní objednávkový formulár (všetky objednávkovým formulárom predpísané údaje a náležitosti) a objednávku odošle. Kupujúci je povinný pri vypĺňaní objednávkového formulára uviesť pravdivé, úplné a aktuálne údaje a informácie. Kupujúci môže objednávku vykonať aj osobne v kamenných predajniach predávajúceho a to podľa pokynov zamestnancov predávajúceho, v takom prípade sa na objednávku nebudú vzťahovať ustanovenia o elektronickej objednávke.

3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku tovaru, ktorú považuje za pochybnú,zavádzajúcu alebo neserióznu. Pochybnou, zavádzajúcou alebo neserióznou objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie objednávka od kupujúceho, ktorý si nesplnil povinnosti pri predchádzajúcich objednávkach alebo pre neúplnosť, nejednoznačnosť alebo nepresnosť údajov v nej uvedených a pod. Predávajúci informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky odoslaním elektronickej pošty na emailovú adresu kupujúceho.

4. Kupujúci je oprávnený svoju objednávku zrušiť len do okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim v zmysle článku týchto VOP.

5. Pre účely týchto VOP sa za objednávku považuje aj objednávka vyhotovená vo forme e-mailu a odoslaná na e-mailovú adresu predávajúceho, pričom e-mail musí obsahovať všetky základné náležitosti objednávky. E-mail objednávateľa je autorizovaný objednávateľom a pokiaľ spĺňa požadované náležitosti bude potvrdený potvrdzovacím e-mailom. Objednávka vo forme e-mailu musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Pri absencii súhlasu objednávateľa si predávajúci na účely spracovania osobných údajov, vyžiada súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľa pri potvrdení objednávky, inak sa na spracovanie osobných údajov vzťahuje ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

IV. Vrátenie zakúpeného tovaru

1. Spoločnosť MM stavby sk, s.r.o. umožňuje svojim zákazníkom vrátiť zakúpený tovar za nasledovných podmienok:

- tovar k vráteniu musí byť nepoužitý, kompletný a musí byť v stave spôsobilom ďalšieho predaja.
- vrátenie tovaru je možné do 30 dní od dátumu zakúpenia.
v prípade vrátenia tovaru si spoločnosť MM stavby sk, s.r.o. môže účtovať poplatok až do výšky 20% predajnej ceny u katalógového tovaru a až 50% predajnej ceny u tovaru upravovaného alebo vyrábaného na mieru.
2. Vrátenie tovaru je poskytované ako služba tým, ktorí si ju dobrovoľne želajú využiť.

3. Spoločnosť MM stavby sk, s.r.o. si vyhradzuje právo vrátenia tovaru úplne odmietnuť.

V. Tolerancie

1. Aby výrobky plnili požadovanú funkciu a bola zaručená ich bezproblémová prevádzka, musia byť vyrobené v určitej presnosti. Presnosť sa vyjadruje tzv. (Povolenou) výrobnou odchýlkou, inak "toleranciou". Pokiaľ skutočný rozmer výrobku leží v tzv. tolerančnom poli, je vyrobený správne. Štandardne sú tolerančné polia uvádzané vo výkresovej dokumentácii. Pokiaľ zákazník nestanoví žiadne tolerancie, má sa za to, že zákazník súhlasí s toleranciami ako je dĺžka, šírka, hrúbka. Tolerancie všeobecne riešia ISO normy.

2. Rozmery sa riadia toleranciami deklarovanými naším dodávateľom materiálu. Na požiadanie zákazníka sú k dispozícii.

VI. Kúpna cena za tovar a platobné podmienky

1. Kúpne ceny tovarov sú zverejnené na stránke internetovej stránke www.hoseman.eu s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“), pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o cenu bez DPH. Cena za tovar, ktorá nie je zverejnená na internetovej stránke www.hoseman.eu je poskytnutá zákazníkovi mailom alebo telefonicky. DPH je uplatňovaná predávajúcim podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie. Záväzná je cena tovaru zverejnená predávajúcim v čase odoslania objednávky kupujúcim po predchádzajúcej mailovej komunikácii.
V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny kupujúcim, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Pokiaľ zákazník odoberá tovar pri ktorom je v popise na webových stránkach hoseman.eu upozornenie na možné navýšenie ceny z dôvodu neštandardnej dĺžky,hrúbky, alebo šírky vyhradzujeme si právo zmeniť konečnú cenu. Toto navýšenie sa zákazník dozvie pred potvrdením záväznej objednávky.. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny (podľa faktúry) bez ohľadu na to, kedy bol tovar dodaný a odovzdaný kupujúcemu. Toto dojednanie zmluvných strán sa vzťahuje na všetky aj čiastkové dodávky tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia k ochrane vlastníctva predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný:

1. Zaplatiť kúpnu cenu za tovar v mene euro niektorým z nasledovných spôsobov platby, ktorý si kupujúci zvolí a vyznačí v objednávke tovaru:

- v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese spoločnosti MM stavby sk, s.r.o. Cabaj 202. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr pri odovzdaní tovaru predávajúcim a prevzatím tovaru kupujúcim (maximálna suma, ktorú je možné na jeden právny úkon uhradiť v hotovosti je suma 5.000,- Eur podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti).

- bankovým prevodom – zálohová platba – na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho. V tomto prípade vystaví predávajúci zálohovú faktúru na základe elektronickej komunikácie a objednávky odoslanej kupujúcim, ktorú mu predávajúci doručí elektronicky spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady dopravy predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre, t. j. najneskôr do 7 (slovom: sedem) dní odo dňa uvedeného na zálohovej faktúre. Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, považuje sa objednávka kupujúceho za zrušenú. Tovar, ktorý nie je skladom, bude predávajúcim objednaný pre kupujúceho až po uhradení zálohovej faktúry.

- bankovým prevodom na základe faktúry a po predchádzajúcej dohode s predávajúcim na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho. V tomto prípade vystaví predávajúci faktúru na základe predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady dopravy predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez ďalšieho upozornenia kupujúceho.

3. Daňový doklad pri kúpe tovaru zasiela alebo odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, tento je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako doklad o kúpe tovaru, dodací a záručný list. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočítajú náklady dopravy, ak medzi predávajúcim a kupujúcim nebolo vopred dohodnuté inak. Informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese jeho objednávania, prepravné poplatky sú uvedené v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim. Výška týchto poplatkov závisí od zvoleného spôsobu dodania tovaru, jeho hmotnosti, výšky kúpnej ceny a spôsobu platby. V špecifických prípadoch sa môže výška ceny za dopravu zmeniť, o zmene výšky ceny za dopravu bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho a to ešte pred odoslaním tovaru alebo poskytnutej služby na miesto určenia.

VII. Dodanie tovaru

1. Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci na stránke základe predchádzajúcej elektronickej komunikácie s predávajúcim.

- osobný odber tovaru kupujúcim na adrese Cabaj 202, 951 17 Cabaj-Čápor

- odoslanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti spolupracujúcej s predávajúcim (kuriér: napr.GLS, GEIS). Ak má predávajúci povinnosť odoslať tovar na miesto dodania určené kupujúcim, platí, že tovar bol odovzdaný predávajúcim a dodaný kupujúcemu v čase jeho odovzdania na prepravu. Cena za dodanie tovaru týmto spôsobom je určená podľa aktuálneho sadzobníka dodávateľa a je jasne a zrozumiteľne viditeľná pri potvrdení objednávky.

2. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na svojom predajnom mieste v čo najskoršom čase, ak mu to okolnosti dovoľujú. V prípade oneskorenia dodania tovaru zo strany predávajúceho je predávajúci informovať kupujúceho o neskoršom dodaní tovaru. Kupujúci je toto oneskorenie povinný akceptovať bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu zo strany predávajúceho.

V prípade ak sa je toto oneskorenie dlhšie ako 14 pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho za predmetný tovar je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci ju povinný mu vrátiť celkovú sumu pripísanú na účet predávajúceho za daný tovar. Kontrola takejto transaksie je na základe uvedeného variabilného symbola na faktúre.

3. Pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak, dodacie podmienky sa riadia systémom Incoterms 2010

4. V prípade nedostupnosti tovaru majúcej za následok nemožnosť jeho dodania, ku ktorému došlo až po potvrdení objednávky tovaru predávajúcim, súhlasí kupujúci s tým, že predávajúci mu pri bezodkladnom informovaní o tejto skutočnosti ponúkne tovar obdobného charakteru. Ak nebude kupujúci s navrhovanou zmenou objednávky súhlasiť v primeranej lehote 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa jej doručenia a medzitým už došlo k zaplateniu kúpnej ceny, vráti mu predávajúci kúpnu cenu v lehote do 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa doručenia zamietavej odpovede kupujúceho alebo od márneho uplynutia primeranej lehoty 10 (slovom: desiatich) dní.

5. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

VIII. Prevzatie tovaru

1. Tovar je pri jeho odoslaní na prepravu alebo pri osobnom prevzatí bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom / dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a uviesť na prepravnom dokumente všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie zásielky a námietky kupujúceho nebudú predávajúcim akceptované.

2. Nebezpečenstvo škody, rýchleho zníženia akosti, rýchlej / náhodnej skazy a náhodného zhoršenia vlastností alebo použiteľnosti tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, kedy kupujúci preukázateľne prevezme všetky časti objednaného tovaru, t. j. písomne potvrdí prevzatie tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom alebo v dôsledku tzv. vyššej moci.

IX. Reklamačný poriadok a záruka tovaru (záruka za akosť)

1. Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle nasledovného „Reklamačného poriadku“, ktorý je súčasťou týchto VOP.

2. Záručná doba tovaru je 12 (slovom: dvanásť) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo výrobcom (záruka za akosť podľa ustanovení § 429 a nasl. Obchodného zákonníka) alebo predávajúcim (s ohľadom na vlastnosti a zloženie tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

3. Vady zjavné pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po jeho prezretí. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení vady tovaru písomne zaslať predávajúcemu resp. osobne uplatniť reklamáciu u predávajúcemu a to na adrese spoločnosti alebo mailom.
Reklamácia musí obsahovať opis vád tovaru, IČO spoločnosti pre ktorú zákazník tovar odoberal, číslo faktúry, dátum dodania tovaru, druh a množstvo reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie. Predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie. Ak je reklamácia kupujúcim uplatnená osobne, vydá mu predávajúci potvrdenie o prijatí reklamácie pri jej uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Po uplatnení reklamácie dohodne predávajúci s kupujúcim zaslanie alebo osobné predloženie tovaru spolu s dokladom o kúpe. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru a dokladu o kúpe nie je možné. Predmetom reklamácie sa stáva len tá časť tovaru, ktorú zákazník doručil spoločnosti MM stavby sk, s.r.o. k reklamácii. Pokiaľ zákazník odovzdal spoločnosti MM stavby sk, s.r.o. späť iba časť jemu dodaného tovaru, bude neodovzdaná časť tovaru považovaná za dodanú v bezchybnom stave, ak nebolo dohodnuté inak. Tovar musí byť čistý a kompletný.

4. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, má kupujúci právo:

- požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie vád
- požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpy tovaru.

Voľba medzi uvedenými nárokmi kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak kupujúci neoznámi včas voľbu svojho nároku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

5. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od dodania tovaru, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Pokiaľ kupujúci neurčí lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v určenej lehote, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

6. Pri uplatnení nároku na zľavu z kúpnej ceny kupujúcim, zľava zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Kupujúci nemôže odstúpiť od obchodného vzťahu, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

7. Predávajúci sa zaväzuje vydať kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 60 (slovom: šesťdesiatich) dní odo dňa jej uplatnenia. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho, je kupujúci povinný v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.

8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na vady tovaru výlučne v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol zakúpený u predávajúceho cez internetovú stránku www.hoseman.eu. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol v čase uzatvárania obchodného vzťahu upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní obchodného vzťahu vedieť. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním odporučenej starostlivosti o tovar, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním pravidiel jeho údržby alebo skladovania, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v rozpore s podmienkami, s ktorými predávajúci oboznámil kupujúceho pri dodaní tovaru. Rozdielnosť odtieňov farieb nemožno vzhľadom k individuálnemu vnímaniu farieb považovať za chybu.

X. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje slúžiace pre potreby predávajúceho v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky tovaru (daňových dokladov, prepravy tovaru vykonávanej tretími osobami, poskytnutia služby treťou osobou a pod.). Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretím osobám len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci uchováva nasledujúce osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, adresu sídla a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

3. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

4. Na e-mailovú adresu kupujúceho (prípadne tel. č.) bude predávajúci zasielať obchodné oznámenia, ak to kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru či služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu alebo e-mailu - odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel spoločnosti MM stavby sk, s.r.o. spracovávaná po dobu 4 rokov od posledného nákupu.

5. Kupujúci má podľa zákona o ochrane osobných údajov právo:

- požadovať od predávajúceho informáciu, aké osobné údaje spracúva,
- žiadať od predávajúceho vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si u predávajúceho prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od predávajúceho vymazanie osobných údajov - výmaz predávajúci vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s ods. 1 tohto článku a oprávnenými záujmami predávajúceho,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť MM stavby sk, s.r.o. alebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

6. Spoločnosť MM stavby sk, s.r.o. ako platiteľ DPH musí postupovať v súlade s ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Nie je teda možné vykonať vymazanie osobných údajov uvedených v daňových dokladoch.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke spoločnosti MM stavby sk, s.r.o. - www.hoseman.eu odo dňa ich zverejnenia, ktorý je uvedený na záver týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na odlišnej úprave ich vzájomných vzťahov osobitnou písomnou dohodou. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, upravovať alebo nahrádzať novými VOP tieto VOP s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase odoslania objednávky tovaru kupujúcim.

2. Odoslaním mailovej objednávky kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, kúpnu cenu za tovar uvedenú v ponuke predávajúceho, prepravné a súvisiace poplatky vyčíslené v mailovej objednávke tovaru odoslanej kupujúcim, ktorú si objednávateľ overí v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. V potvrdení objednávky si objednávateľ overí celkovú cenu tovaru a všetky súvisiace poplatky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky tovaru riadne oboznámil s týmito VOP, že obdržal od predávajúceho úplné a zrozumiteľné informácie o tovare, že týmto VOP a informáciám o tovare v celom rozsahu porozumel a že s nimi výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky (napr. súd) niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

4. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, objednávku tovaru, resp. faktúru v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 4 (slovom: štyroch) rokov, pokiaľ príslušný zákon neurčí inak.

5. Vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v platnom znení a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, vrátane doručovania faktúr prostredníctvom elektronickej pošty, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2020

Odberatelia našich hadíc

nestle
putzmeister
coca cola
shell
rwe
conoco philips
mobil 1